Privacyverklaring

1. Algemeen

KFC Hamont 99 hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met gegevens van onze leden. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. KFC Hamont 99 houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij:
• persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van de rechten als betrokken persoon omtrent de persoonsgegevens en we willen deze respecteren.

Als voetbalclub KFC Hamont 99 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de leden. Indien men, na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:
KFC Hamont 99 vzw Posthoornstraat 17/5 3930 Hamont-Achel e-mailadres: +32 – 497 – 626035 website: www.kfchamont99.be


1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
De persoonsgegevens van onze leden worden door KFC Hamont 99 verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
– om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en wedstrijden van KFC Hamont 99 (uitvoering overeenkomst KBVB, e-Kickoff, wedstrijdbladen.be); – het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen door bestuur of trainers (gerechtvaardigd belang); – het bekomen van subsidiëring door de overheid/gemeente (wettelijke verplichting); – het kenbaar maken van alle ploegen op de clubsite en in het clubblad met vermelding van de namen en het publiceren van foto’s (informatief); – het posten van wedstrijdverslagen en nieuwsberichten op de clubsite en in het clubblad met vermelding van de namen en het publiceren van foto’s (informatief).
Verder geven wij clubinfo door aan onze correspondenten van Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, HAC-Weekblad en Internetgazet Hamont-Achel. De persoonsgegevens voor deze clubinfo beperken zich tot de namen van de leden, individuele foto’s en ploegfoto’s. Het betreft hier enkel wedstrijdverslagen en ploegvoorstellingen.

1.2 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van een lid vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
• identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
• identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer;
• persoonlijkheidskenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

1.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende personen en organisaties:
– de gerechtigd correspondent/secretaris van KFC Hamont 99;
– de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF;
– de schatbewaarder van KFC Hamont 99;
– de webmaster voor het organigram van de club en de ploeggegevens;
– de desbetreffende trainer en afgevaardigde van elke ploeg.

1.4 Verstrekking aan derden
De gegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals de organisatie van voetbalwedstrijden en -competities. Wij maken gebruik van een derde partij (verwerker) voor het verzorgen van de internetomgeving (webhosting). Wij geven de persoonsgegevens nooit door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben. Deze partijen (verwerkers) waarborgen uiteraard de veiligheid van de persoonsgegevens, o.a. de KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACCF. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is, zoals bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien men ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Dit omvat publicaties van verslagen, berichten en foto’s op de clubsite en in het clubblad die door onze correspondenten van Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws, HAC-Weekblad, De Grenskoerier en Internetgazet kunnen worden overgenomen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn
KFC Hamont 99 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. KFC Hamont 99 verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na uitschrijving van een clublid of bestuurslid.

1.7 Beveiliging van de gegevens
Deze technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• alle personen die namens KFC Hamont 99 kennisnemen van de gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op de pc van ons secretariaat die tevens voorzien is van een legaal besturingssysteem en antivirussoftware;
• we zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die wij bijhouden. Via het hogervermeld adres kan men ons contacteren. Tevens kan men bezwaar indienen tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft men het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij om direct contact met ons op te nemen (zie punt 1).
Voor gegronde klachten kan men zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit: G.B.A. Drukpersstraat 35 1000 Brussel www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.10 Wijziging privacyverklaring
KFC Hamont 99 kan de privacyverklaring steeds wijzigen. We hebben deze opgesteld naar goed vermogen. Aanvullingen of suggesties ter vervolmaking blijven welkom!